Oferta

Nasza oferta skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci w wieku od 4 do 10 lat, jak i również dzieci starszych, które wcześniej trenowały w innych klubach, a zmieniły miejsce zamieszkania i chciałyby kontynuować treningi w naszej akademii. 

Na pierwszy trening zapraszamy do grupy naborowej w danym roczniku. Po kilku treningach Państwa dziecko zostanie przydzielone do 16-24 osobowej grupy o podobnych umiejętnościach. Treningi prowadzone są w grupach przez dwóch trenerów, dzięki temu dzieci mają intensywny trening a trenerzy mogą się dokładnie przyjrzeć ich umiejętnościom.

Zajęcia odbywają się na boiskach trawiastych, w szkole podstawowej oraz gimnazjum w Baninie przy ul. Tuchomskiej 15 oraz ul. Lotniczej 15. Natomiast w okresie zimowym na hali sportowej oraz hali namiotowej w Baninie jak i sali gimnastycznej w szkole w Pępowie.

 

 

Konta:

Bank Santander

 

35 1090 1098 0000 0001 3489 7330- treningi AP BANINO r.2008

 

13 1090 1098 0000 0001 3489 7338- treningi AP BANINO r.2009/2010

 

57 1090 1098 0000 0001 3489 7322 - treningi AP BANINO r.2011/2012

 

29 1090 1098 0000 0001 3489 7341-treningi AP BANINO r.2013/2014/2015

 

 73 1090 1098 0000 0001 3383 4593 - sprzęt sportowy

 

Zapisując dziecko na zajęcia akceptują Państwom regulamin:

 

 REGULAMIN WEWNĘTRZNY AKADEMII PIŁKARSKIEJ BANINO

 

I ZAPISY

1.    Dziecko zostaje przyjęte do AKADEMII PIŁKARSKIEJ BANINO, zwanej dalej Akademią na podstawie wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych „Formularza zgłoszeniowego dziecka”, oraz pisemnego potwierdzenia przez rodziców/opiekunów prawnych znajomości „Regulaminu Wewnętrznego    Akademii Piłkarskiej Banino”,

2.    Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Akademię odbywa się na podstawie wniesienia opłat na działalność statutową Akademii,

3.    O przydziale do grupy treningowej decyduje trener właściwego dla dziecka rocznika oraz koordynatorzy Akademii,

4.   Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się zarejestrować dziecko w aplikacji sport.bm.pl, po wcześniejszym otrzymaniu z Akademii linku aktywacyjnego. Na wprowadzone do aplikacji dane kontaktowe (e-mail, tel. komórkowy), będą wysyłane wszystkie powiadomienia oraz komunikaty dotyczące treningów dziecka. Również w zakładce „kalendarz” będą widoczne dni i godziny treningów.

II TRENINGI

1.  Zajęcia odbywają się według stałego grafiku, który zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii (www.apbanino.pl) oraz w   aplikacji sport.bm.pl, do której każdy rodzic/opiekun prawny  po rejestracji dziecka ma bezpłatny dostęp,

2.    Na treningu obowiązuje odpowiedni strój oraz obuwie sportowe,

3.    Zawodnicy mogą uczestniczyć w treningu tylko swojej grupy,

4.    Zawodnik może zostać zaproszony na trening innej grupy, lub też zmienić grupę po wcześniejszych ustaleniach przez radę trenerów, która składa się z koordynatorów oraz trenerów prowadzących grupy,

5.  Klub zastrzega sobie możliwość zmiany rozkładu zajęć w ciągu roku szkolnego o czym rodzic/opiekun prawny zostanie powiadomiony po przez komunikator w aplikacji sport.bm.pl,

6.    W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia treningowe nie odbywają się i nie są odrabiane,

7.    Treningi odwołane ze względu na złe warunki atmosferyczne lub z powodu innych przyczyn niezależnych od Akademii nie są odrabiane,

8.   W przypadku dobrych warunków atmosferycznych w miesiącach marzec oraz listopad, Trenerzy Koordynatorzy mogą podjąć decyzję o organizowaniu treningów na boiskach otwartych, w szczególności dla najstarszych dzieci trenujących w Akademii,

9.    Trening może zostać odwołany ze względu na udział drużyny w turnieju lub meczu towarzyskim bez konieczności odrabiania go w innym terminie,

10.  Trening może zostać odwołany ze względu na kursy, staże czy konferencje trenerów bez konieczności odrabiania go w innym terminie,

11.  W przypadku odwołania treningu trener ma obowiązek powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci danej grupy,

12. Akademia nie organizuje dojazdu dzieci na treningi, ani turnieje. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest zapewnienie dziecku dojazdu na miejsce treningu czy turnieju i odbiór dziecka po skończonych zajęciach. Odpowiedzialność trenera za opiekę nad dzieckiem kończy się wraz z zakończeniem treningu, meczu lub turnieju.

 

III MECZE, TURNIEJE, WYDARZENIA SPORTOWE, WYCIECZKI SPORTOWE, OBOZY

1.      Udział w turniejach (opłata uzależniona od wysokości wpisowego ustalonego przez organizatora),

2.      Udział w wyjazdach na imprezy sportowe, wycieczki krajoznawcze i obozy sportowe (opłaty w zależności od ponoszonych kosztów przez Akademię),

3.      Udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez Akademię (opłaty w zależności od ponoszonych kosztów przez Akademię),

4.      Udział w meczach towarzyskich z drużynami z okolic Banina (bez dodatkowych opłat),

5.      Wyjazdy na obozy sportowe, półkolonie organizowane przez Akademię (opłaty w zależności od poniesionych kosztów przez Akademię)

 

IV OPŁATY

1.    Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w treningach organizowanych przez Akademię jest wnoszenie opłat na jej działalność statutową,

2.      Wysokość obowiązkowych opłat na działalność statutową Akademii ustalana jest przez Zarząd Akademii i podawana rodzicom do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji sport.bm.pl,

3.      Opłata uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka zasili budżet Akademii i jest przeznaczana na finansowanie bieżącej działalności statutowej Akademii (wynajem obiektów, budowa obiektów, modernizacja obiektów, prowadzenie księgowości, prowadzenie strony internetowej, pensje i szkolenia trenerów, zakup sprzętu treningowego, wyjazdy na staże trenerów i inne wydatki zgodne z celami statutowymi),

4.      Wysokość obowiązującej opłaty nie jest uzależniona od tego czy dziecko uczestniczyło w zajęciach czy też nie (np. z powodu choroby, wyjazdu do rodziny, wyjazdu wakacyjnego itp.). Koszty ponoszone przez Akademię są stałe i nie są uzależnione od frekwencji dzieci na zajęciach. Wyjątek stanowi choroba trwająca dwa tygodnie lub dłużej udokumentowana zwolnieniem lekarskim. W innym przypadku o wysokości opłaty decyduje Zarząd Akademii.

5.      Wpłaty dokonuje się na konto Akademii do 5-tego dnia każdego miesiąca. Koszt udziału w zajęciach wynosi 130zł/miesiąc na rachunek bankowy Akademii w Banku Zachodnim WBK. Akademia zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty za udział w zajęciach w czasie trwania roku szkolnego,

6.      Każdy rodzic/opiekun prawny widzi swoje opłaty w aplikacji sport.bm.pl, i proszony jest o dokonywanie ich po przez standardowy przelew bankowy bądź pocztowy na rachunek bankowy podany poniżej zgodnie z rokiem urodzenia swojego dziecka.

PRPROSIMY O NIE UŻYWANIE APLIKACJI W CELU DOKONANIA PŁATNOŚCI.

 

35 1090 1098 0000 0001 3489 7330- treningi AP BANINO r.2008

13 1090 1098 0000 0001 3489 7338- treningi AP BANINO r.2009/2010

57 1090 1098 0000 0001 3489 7322 - treningi AP BANINO r.2011/2012 

29 1090 1098 0000 0001 3489 7341-treningi AP BANINO r.2013/2014

 

W tytule: AP Banino/rocznik/imię i nazwisko dziecka

MIESIĄC

DATA

KWOTA

wrzesień

do 5-tego września

130zł

październik

do 5-tego października

130zł

listopad

do 5-tego listopada

130zł

grudzień

do 5-tego grudnia

130zł

styczeń

do 5-tego stycznia

130zł

luty

do 5-tego lutego

130zł

marzec

do 5-tego marca

130zł

kwiecień

do 5-tego kwietnia

130zł

maj

do 5-tego maja

130zł

czerwiec

do 5-tego czerwca

130zł

lipiec

do 5-tego lipca

130zł

sierpień

do 5-tego sierpnia

130zł

 

 

7.  W każdym przypadku rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapłaty za zajęcia za okres od dnia podpisania regulaminu oraz formularza zgłoszeniowego dziecka,

8.    Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach następuje drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@apbanino.pl, lub do pierwszego trenera w danym roczniku. W każdym wypadku rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do opłaty na działalność statutową Akademii, za okres od zawarcia umowy do końca miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja.

 

V OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECI TRENUJĄCYCH W AKADEMII

1.      Zapewnienie dziecku okresowych badań lekarskich (jeden raz na 6 miesięcy),

2.      Punktualne przyprowadzenie dziecka na trening,

3.     Odpowiednie zachowanie podczas treningów, meczów, turniejów (nie wchodzenie na boisko, zachowanie odpowiedniej odległości od boiska tak żeby nie absorbować uwagi dziecka, jeżeli sa trybuny to zająć miejsce na trybunach, nie udzielanie wskazówek grającym dzieciom, nie krytykowanie grających dzieci, szanowanie trenerów i kibiców drużyny przeciwnej, szanowanie decyzji sędziego, nie przeklinanie, nie palenie papierosów, nie spożywanie alkoholu na obiektach sportowych,

4.      Usprawiedliwienie nieobecności swojego dziecka na treningach i meczach,

5.      Poinformowanie trenera po przez aplikację sport.bm.pl o nieobecności na treningu,

6.      Pod żadnym pozorem nie ocenianie pracy trenera przy dziecku. Wszelkie uwagi odnośnie decyzji podejmowanych przez trenera należy przekazywać bezpośrednio trenerowi lub koordynatorowi a w ostateczności Zarządowi najlepiej dzień lub dwa po zaistniałym zdarzeniu (nie w dniu zdarzenia),

7.      Pamiętanie o tym żeby nie stawiać wygórowanych wymagań dziecku, akceptować zarówno sukcesy jak i porażki sportowe dziecka,

8.      Nie okazywać złości, wstydu, zakłopotania, rozczarowania postawą dziecka (drużyny) ponieważ może to tylko i wyłącznie spotęgować smutek dziecka związany z wydarzeniami, które miały miejsce na boisku,

9.      Interesowanie się postępami sportowymi dziecka, zauważanie nawet najdrobniejszych sukcesów dziecka,

10.  Przestrzeganie niniejszego regulaminu, w przeciwnym wypadku dziecko może zostać czasowo lub na stałe odsunięte od treningów z Akademii Piłkarskiej Banino.

 

VI POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1.      Podpisując Umowę-Regulamin, rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na udział swojego dziecka w zajęciach sportowych, turniejach, meczach piłkarskich i wyjazdach organizowanych przez Akademię Piłkarską Banino. Oświadcza, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych żeby brało udział w zajęciach sportowych. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia dziecka Organizator i Akademia Piłkarska Banino nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z tego tytułu,

2.      Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW,

3.      Uczestnicy zobowiązani są do: bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych na sali gimnastycznej i boisku, a w razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast poinformować o tym trenera; zobowiązani są również do informowania przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń; do wykonywania poleceń trenera dotyczących wykonania ćwiczenia,

4.      Podpisując deklarację i regulamin rodzic/opiekun prawny oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb działalności Akademii, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr.101, poz. 926 ze zm.),

5.      Zmiana niniejszego regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości zawodników i rodziców poprzez  ogłoszenie w siedzibie Akademii oraz na stronie internetowej,

6.      W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Zarząd Akademii lub trenerzy koordynatorzy,

7.      Zdjęcia zrobione podczas treningów, na turniejach, obozach, meczach mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych,

8.      W razie zmiany adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego oraz e-maila rodzic/opiekun prawny  niezwłocznie musi powiadomić o tym Akademię oraz wprowadzić poprawne dane kontaktowe w aplikację sport.bm.pl,

9.      Rodzic/opiekun prawny który zmienia Akademię Piłkarską Banino na inny klub zobowiązany jest rozliczyć się z wszystkich powstałych zobowiązań względem Akademii Piłkarskiej Banino.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 roku

2.      W ramach swoich uprawnień wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię Piłkarską Banino. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem.

 

…………………………………………………………………………………………………..

Data, czytelne imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego

  

Trenerzy
Magdalena
Osłowska

Magdalena Osłowska - pedagog, nauczyciel wczesnego zintegrowanego nauczania, animator sportu. W akademii zajmuje się prowadzeniem biura, wszystkimi sprawami organizacyjnymi oraz marketingiem i płatnościami. Jest jednym z założycieli Akademii Piłkarskiej Banino.

Maciej
Osłowski

Maciej Osłowski - ur. 09.04.1988r. w Gdańsku. Absolwent szkoły w Baninie. W wieku 7 lat zaczął trenować piłkę nożną. Wychowanek Lechii Gdańsk, z którą był w Ekstraklasie. W pierwszej drużynie Lechii debiutował w 2008r w wieku 20lat. Następnie grał w Dolcanie Zabki (1liga), Kaszubia Kościerzyna(3liga), Polonia Gdańsk(3liga), Gryf Wejherowo (2liga). Obecnie gra na hali w UG Gdańsk w futsal ekstraklasie. Licencjonowany trener UEFA B. Jego największym marzeniem było stworzenie własnej szkółki piłkarskiej gdzie może szkolić dzieci i młodzież. Swoja pasje w pełni realizuje tworząc Akademie Piłkarską Banino gdzie jest trenerem prowadzącym roczniki 2008 i 2011, oraz koordynatorem pozostałych grup. Telefon: 692-762-688, e-mail: m.oslowski@apbanino.pl

Radosław
Szabłowski

Radosław Szabłowski – ur. 04.02.1977r w Gdańsku. Wychowanek Bałtyku Gdynia, w którym w 1994r debiutował w wieku 17 lat w ówczesnej II lidze. Grał także m.in. w Arce Gdynia. Na boisku występował na pozycji środkowego lub bocznego pomocnika. Brązowy medalista Pucharu Michałowicza z młodzieżową Reprezentacją Województwa Pomorskiego. Zawodnik szerokiej kadry Reprezentacji Polski U-15 i U-16 u trenera Andrzeja Zamilskiego. Brązowy medalista ekstraklasy futsalu z zespołem Holiday Życie Chojnic. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz licencjonowany trener UEFA B. Swoją pasję do piłki realizuje w pracy z dziećmi oraz młodzieżą co sprawia mu ogromną radość. Jest współwłaścicielem Akademii Piłkarskiej Banino, trenerem prowadzącym roczniki 2009 i 2010 oraz koordynatorem pozostałych grup. Telefon: 606-608-760, e-mail: r.szablowski@apbanino.pl

Patryk
Wojciechowski

Mateusz
Jurczak

Grzegorz
Dziadek